Samarbejde og kommunikation

Samarbejde
Samarbejdet mellem skole og hjem er det allervigtigste på Svaneke Friskole. Derfor skal samarbejdet være præget af de dyder, vi gerne vil kendes på. Vi skal ville hinanden, vi skal være nysgerrige på hinanden og åbne over for hinanden, vi skal have mod til at lære af hinanden. Det er det grundlæggende, både i samarbejdet om det enkelte barn, i samarbejdet om klassen – og også når mange forskellige forældre skal enes om at være sammen om alle børns trivsel og læring.
Det er i alles interesse, at samarbejdet om det enkelte barn er konstruktivt. Man har som forældre brug for at blive informeret, men også for at kunne give sin mening til kende. Til gengæld forventes det, at forældre altid får barnet sendt i skole, og at det er parat til at blive undervist.
Det samme gælder, når det drejer sig om klassedynamikken. Alle skal informeres, og alle skal kunne give deres mening til kende. Så snart børn eller forældre er på vej til at misforstå hinanden, skal vi få kommunikationen op at stå igen, så alle forstår problemerne, og alle har mulighed for at medvirke til løsninger.
Det er frem for alt skolens ansatte, der skal være garanten for, at vi undgår destruktive konflikter i samarbejdet. Vi skal være parate til at lytte opmærksomt, uanset hvilket budskab der bliver sendt, for vi har som professionelle mulighed for at forstå budskaber positivt, selv når de formuleres negativt.

Kommunikation
Kommunikationsvejen
Hvis der opstår udfordringer:
1. Elev /forældre til lærer, som er involveret i sagen.
2. Hvis det ikke løser problemet, så er næste instans klasselæreren (hvis ikke læreren under punkt 1 er klasselærer).
3. Løser det heller ikke problemet, så bedes forældrene kontakte skoleleder.
4. Sidste instans, hvis ikke pkt. 1 til 3 løser problemet, så kan bestyrelsen kontaktes.

Kommunikation
Samarbejde mellem lærerne/ledelsen og forældrene handler om tillid, åbenhed og tolerance.
Vi ved:
– at hvor mennesker er sammen, kan der opstå konflikter.
– at der er forskellige personlighedstyper (ekstroverte og introverte – begge dele er okay, og der skal være plads til alle).
– at de voksne omkring børnene ikke ser alt.
– at ingen har patent på sandheden, og at denne kan have mange ansigter afhængigt af øjnene, der ser.

Kommunikation mellem forældre og lærere:
– Vær altid så direkte som muligt (kommunikation er bedst, når den kommer direkte mellem de involverede parter – uden andre mellemled).
– Vær så aktuel som mulig (kontakt os når tingene opstår – ikke bagudrettet og vent ikke til skole/hjem eller forældremøder).
– Vær så konkret som muligt (bliv på egen banehalvdel, fokus på dit barn eller din udfordring, beskriv situationen/følelsen).

Hav tillid til at:
– der lyttes, og der handles. Også selvom handlingen måske ikke er den, du selv ville have valgt (forsøg at overholde metodefriheden – både i hjemmet og i skolen).
– manglende tilbagemelding på situationen er ikke det samme som manglende handling – der bliver taget hånd om tingene med øje for tavshedspligt, personfølsomhed og hensynet til sårbare personer.
– alle har et grundlæggende ønske om at styrke fællesskabet i alle relationer mellem børn, forældre og lærere/ledelse.
– der sker rigtig mange gode ting i skolen. Vær med til at tale ”stjernestunderne op” og forsøg altid at have en ressourceorienteret tilgang, det er ikke det sammen som at underkende udfordringer.

Kommunikationspolitik

Formål med kommunikationspolitikken er:
• at skolens forældre, elever og lærere kan kommunikere med hinanden.
• at skolen kan kommunikere med omverdenen.
• at skolens virke kan kommunikeres.
• at relevant information kan kommunikeres.

Brugen af Skoleintra:
Skoleintra er den primære kommunikationskanal mellem skole og forældre / elever.
Beskeder: Mail i Intra systemet er sikret i forhold til persondatalovgivningen. Der kan sendes mail til enkelt forældre og retur til lærerne. Der kan udsendes besked til klassens forældre fra lærerne, der kan sendes besked mellem forældre vedr. arrangementer eller koordinering af legegrupper eller andre aktiviteter.
Beskeder til hele skolen udsendes primært fra ledelsen.
Beskedsystemet i Intra er ikke et debatforum eller et sted, hvor man deler gode ideer. Det er lærernes arbejdsmail.

Retningslinjer:
Medarbejdere logger på hver arbejdsdag og læser beskeder og mails.
Vi forventer at forældre logger på minimum hver anden arbejdsdag og læser beskeder mv.
Modtagede beskeder besvares inden 3 arbejdsdage.
Ugeplanen for kommende uges undervisning foreligger senest lørdag kl. 18.00.
Ugeplanen angiver afleveringsfrister for større opgaver samt lektier, men kan også indeholde flere informationer. Der gradueres, så der er flest informationer i indskoling og mindst i overbygningen.
Der udsendes nyhedsbreve fra ledelsen ca. hver anden måned eller efter behov.

Telefon og sms’er:
Telefon anvendes i akutte tilfælde. Den enkelte klasses lærere, elever og forældre aftaler i hvilket omfang telefon, herunder sms- og telefonkæder – kan anvendes.

Hjemmeside:
Skolens hjemmeside indeholder generelle oplysninger om skolen. Den opdateres løbende af kontoret/ledelsen.

Facebook:
Skolens Facebook side indeholder fx stillingsopslag, opslag fra lærerne om skolens hverdag, annoncering af arrangementer i skolen mm.
Forældre besøg – åben skole
På Svaneke Friskole er forældrene velkomne til at komme og følge vores praksis. Lærerne skal dog vide det på forhånd, når man ønsker at være med i en skoledag. Vær opmærksom på at I kan blive inddraget i klassens arbejde, hvis I kommer på besøg. Besøg aftales direkte med lærerne.

Ugeplaner
Lærerne skriver og udgiver ugeplaner på Intra hver uge. Ugeplanerne skal udgives fra lærerne senest lørdag kl. 20.00. Se også under kommunikationspolitikken.

Forældremøder
Der afholdes to forældremøder med klassens team og klassens forældre pr. år. Det ene ligger traditionelt i starten af skoleåret og det andet i foråret. Der kan være ekstraordinære forældremøder fx i forbindelse med lejrskoler, eller hvis der opstår akut behov, dette gøres dog ikke uden inddragelse af ledelsen, da der kun i lærernes arbejdstid er afsat tid til to møder årligt.

Skolehjemsamtaler
Vi tilbyder to skolehjemsamtaler på et år. Én om efteråret og én om foråret. Der er afsat ca. 20 minutter pr. elev pr. samtale.  Eleverne fremlægger på skolehjemsamtalerne deres portfoliemapper. I overbygningen kan portfoliemapperne suppleres med resultater af lærernes faglige evaluering. Skolehjemsamtalerne handler også om elevens generelle trivsel.

Netværksmøder
Indimellem kan det være nødvendigt at samle flere aktører omkring et barn. Det kalder vi netværksmøder. Netværksmøder involverer som minimum, skolens ledelse, lærerne og forældrene. Hvis mødet omhandler større elever, kan eleven også deltage. Ofte vil repræsentanter fra Det Gule Team, skolens psykolog eller andre eksterne aktører også kunne inviteres med til et netværksmøde.

Forældreråd og deres rolle
Forældrerådene i klasserne vælges på det første forældremøde ved skoleårets start. Der skal være minimum tre og max syv medlemmer i hver klasses forældreråd. Som udgangspunkt vælges der ikke en formand og kasserer, men det kan være godt at fordele arbejdsopgaverne efterfølgende.
Ved rådets første møde er det en god ide at invitere klasselæreren med for at gennemgå skoleåret og hovedopgaverne. Det er en rigtig god idé at planlægge det efterfølgende forældremøde i et samarbejde mellem forældrerådet og lærerne.

Forventninger til klassens forældreråd:
– Arrangerer sociale arrangementer eventuelt sammen med klasselæreren. Det er meget vigtigt, at forældre og børn kommer sammen i sociale arrangementer, så man får kendskab til hinanden.
– Holder styr på en eventuel klassekasse.
– Samarbejder med klassens lærere om forskellige emner, ture, etc.
– Være med til at skabe en god og positiv dialog mellem skolen og forældregruppen