Kommunikation

Politik for kommunikationen mellem skole og hjem

Formål:
Kommunikationen mellem skole og hjem skal sikre, at skolen og forældrene i samabejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling, så alle elever trives og bliver så dygtige, de kan på Svaneke Friskole.

Mål:
• Kommunikationen mellem skole og hjem opleves af alle parter som anerkendende, åben og respektfuld.
• Alle forældre og ansatte kender skolens retningslinjer for, hvem de skal kontakte i forskellige situationer.
• Det er let for alle forældre at holde sig opdateret omkring såvel de praktiske som de indholdsmæssige dele af deres barns skoledag.
• Skolen er orienteret om væsentlige forhold i familien, som har betydning for elevens skolegang.

Brug af Skoleintra:
Skoleintra dækker over underbegreberne Forældreintra, Lærerintra og Elevintra.
Skoleintra er den elektroniske informations-og kommunikationsplatform, som skolen anvender til kommunikation i samarbejdet mellem skole og hjem.

Forventninger til brug af Skoleintra:
• Skoleintra er udelukkende en kommunikationsplatform mellem skole og hjem.
• Brug kun Skoleintra til skolerelaterede ting.
• Lad informationen være saglige.
• Vis åbenhed og vær nysgerrig.
• Hold den gode tone.
• Skriv aldrig, når du er vred.
• Nævn aldrig navne på tredjepart.
• Undgå personlige angreb.
• Overvej “svar alle” funktionen i mails, inden du svarer.

Videreformidling ved brug af Intra
• Materiale, der ikke er rekvireret af skolen, kan som hovedregel ikke udleveres hverken fysisk eller digitalt på Skoleintra.
• Skoleintra må ej heller anvendes eller opfordre til indsamling af økonomiske midler til foreninger eller lign, der ligger uden for skolens interesser.
• Alt kommercielt undlades
• Tvivlstilfælde afgøres af skolelederen.

Skolens ansvar:
• Skolen sikrer, at alle forældre er informeret om, hvem de skal kontakte i forskellige situationer samt hvilke træffetider, de enkelte ansatte har.
• Skolen informerer så hurtigt som muligt en elevs forældre, hvis der opstår faglige eller trivselsmæssige problemer, herunder fravær.
• Skolen behandler bekymringer og evt. utilfredshed fra forældre så hurtigt som muligt med henblik på en tilfredsstillende løsning for begge parter.
• Skolen tilstræber at kommunikere tydeligt og rettidigt til forældrene.
• Skolens ansatte svarer så hurtigt som muligt på henvendelser fra forældrene – som hovedregel indenfor 3 arbejdsdage.

Forældrenes ansvar:
• Kontakter skolens ansatte via Forældreintra eller skolens kontor.
• Holder sig orienteret om deres barns skolegang.
• Orientere skolen, hvis der er væsentlige forhold i familien, som har betydning for elevens skolegang.
• Orienterer skolen, hvis der er utilfredhed med forhold omkring deres barns skolegang. Første skridt her er at tage direkte kontakt til klasseteamet med hen-blik på løsning af problemet. Findes der ikke en løsning på denne måde, hen-vender forældrene sig til skolelederen.
• Henvendelse til skolebestyrelsen tages, hvis I oplever, at principper, værdiregelsæt, antimobbestrategi og ordensregler, som skolebestyrelsen har fastsat, ikke efterleves.
• Oplever I konflikter mellem jeres barn og et andet barn, tager I så vidt muligt direkte kontakt med det andet barns forældre med henblik på løsning af konflikten. Relevante ansatte på skolen bør inddrages, hvis det vurderes at kunne bidrage.