Evaluering

Evaluering på Svaneke Friskole

På Svaneke Friskole evaluerer vi aktiviteter og undervisning både med eleverne, i hele personalegruppen og i afdelingerne. Ved hjælp af denne fortløbende evaluering kan vi hele tiden justere vores arbejde, så vi kan tilrettelægge en undervisning, der både tilgodeser langsigtede og kortsigtede mål, samt bidrager til at udvikle skolens tilbud.

På Friskolen er evaluering i praksis lagt ud til de enkelte lærere. Det er de enkelte lærere, der bestemmer, hvordan de vil vurdere elevernes udbytte af
undervisningen, og til en vis grad også, hvordan de vil formidle denne vurdering videre til forældrene. Dog er der krav om at alle elever i 1.-9. klasse udarbejder porte folie mapper for fagene dansk og matematik, disse gennemgås med forældrene på skolehjemsamtalerne to gang om året.
Klassens samlede udvikling, trivsel og faglige udfordringer er emnet for det fælles forældremøder, der afholdes en gang årligt. Mellem disse møder orienteres forældrene via ugeplanerne fra klassens lærerteam, ligesom der i særlige tilfælde afholdes ekstra forældremøder. Elever, lærere og forældre samarbejder om den enkelte elevs faglige, personlige og sociale udvikling. Dette sker bla. ved de 2 årlige skole-/hjemsamtaler.

Eksempler på evaluering af undervisningen:
• Lærerne foretager løbende en vurdering af elevernes udbytte af den daglige undervisning – vurderingen foretages på baggrund af observationer i forbindelse med undervisningen (både i den mundtlige del og ud fra skriftligt arbejde) og meldes ud til forældrene to gange årligt til skole-/hjemsamtalen.
Elever i 8. kl. og 9. kl. får standpunktskarakter to gange årligt.
Hvis der er tale om, at eleven ikke udvikler sig betryggende, henvender læreren sig til forældrene, når tvivlen opstår.

• Årlige tests af elevernes udvikling og standpunkt i læsning og stavning (nationale standarder) foretages med henblik på dels en vurdering af de enkelte elevers udvikling og eventuelle vanskeligheder, så undervisningen kan tilrettelægges optimalt, og på en vurdering af, hvordan eleverne ligger i forhold til de nationale standarder. Resultatet af de forskellige tests udarbejdes i samarbejde med vores dansk- og matematikvejleder og gennemgås også på de af ledelsen indkaldte klassekonferencer, der afholdes 1 gang om året.

Terminsprøve i 9. kl.- som en del af evalueringen i slutningen af skoleforløbet afholder vi terminsprøve en gang årlig i 9. kl. Læreren i 8. kl. har mulighed for at lave terminsprøver for eleverne.

• Afgangsprøve – vi er en prøveforberedende skole, og afholder derfor afgangsprøve på lige fod med alle andre skoler. Dette betyder at vi følger Undervisningsministeriets bekendtgørelse fuldstændig, og at vi har censorer fra hele landet/ øen. De opnåede karakterer indberettes og kan ses via link på denne hjemmeside.

• Lærernes individuelle evaluering af egen undervisning – lærerne foretager løbende evaluering af deres egen indsats: lykkes undervisningen (sker den ønskede læring), hvordan kan undervisningen tilrettelægges, så alle børn udvikler sig optimalt? Denne evaluering foregår dels undervejs i undervisningsforløbene, dels efter et afsluttet forløb: gik undervisningen som forventet? Hvad skal udvikles/ændres til næste forløb? Derfor vælger mange lærere også at tænke evalueringsaspektet ind i deres årsplanlægning.

• Evalueringer internt i teamet af fælles undervisningsforløb – drøftelser af, om forløbet levede op til forventningerne/målene. Hvad skal udvikles/ændres til næste forløb?

• Samtaler med eleverne – individuelt: hvad kan eleven selv få øje på? Oplever han/hun, at der foregår læring? Der afholdes to elevsamtaler årligt. Elevsamtalerne er placeret i forbindelse med § 7 dagene.

• Samtaler med eleverne – grupper: hvad ved/kan vi? Hvordan kan vi blive dygtigere/klogere? Hvordan kan vi arbejde?

• Logbogen/portefolio – logbog og potefolio er to blandt flere evalueringsværktøjer, der står til rådighed for lærerne.

• Forældrenes vurdering – den løbende oplevelse af egne børns udbytte af undervisningen.

Der er tradition for at skolens øvrige aktiviteter (aktiviteter udenfor det daglige skema, rettet mod undervisning/opdragelse/dannelse) bliver evalueret umiddelbart efter, at de er gennemført. Evalueringen foretages af de personer, der er involveret i aktiviteterne, først og fremmest medarbejderne og forældrene, hvor de er involverede.

Øvrige evalueringer på Svaneke Friskole:

• Årligt besøg af tilsynsførende. Evalueringen sker på baggrund af observationer i klasserne og samtaler med de involverede lærere og ledelsen. Evalueringen munder ud i en rapport, som offentliggøres via skoleintra og på hjemmesiden. Den tilsynsførende deltager i generalforsamlingen, hvor tilsynsførers observationer og konklusioner fremlægges. Rapporten diskuteres i bestyrelsen med henblik på udvikling.

• Den årlige Generalforsamling – årets aktiviteter og indsatsområder beskrives i beretningen, som gøres til genstand for kommentarer og diskussion på generalforsamlingen. Der bliver udarbejdet et referat, som offentliggøres på skoleintra.