Evaluering

Evaluering på frie grundskoler
De frie skoler skal både evaluere elevernes udbytte af undervisningen og skolens samlede undervisning. Der findes to evalueringskrav til undervisningen på de frie grundskoler:

• Skolerne skal evaluere elevernes udbytte af undervisningen
• Skolerne skal evaluere skolens samlede undervisning.

Evaluering af elevernes udbytte
En fri grundskole skal løbende evaluere elevernes udbytte af undervisningen. Evalueringen skal sikre, at der i undervisningen er tilstrækkeligt fokus på elevens udbytte og faglige progression. Evalueringerne danner grundlaget for, at skolen kan tilrettelægge undervisningen, så den tilgodeser den enkelte elevs behov og forudsætninger. Læs friskolelovens § 1b, stk. 1 og 2 (retsinformation.dk)

Evaluering af den samlede undervisning
En fri grundskole skal regelmæssigt evaluere skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen. Skolen skal vurdere, om undervisningen lever op til indholdet i de mål og planer, den har opstillet. Skolen vælger selv evalueringsform og hvilke evalueringsmetoder, den bruger. Læs friskolelovens § 1b, stk. 3 (retsinformation.dk)

Opfølgningsplan
Skolen skal udarbejde en opfølgningsplan på baggrund af evalueringens resultat. I opfølgningsplanen beskriver skolen, hvad skolen har lært, og hvilke nye tiltag den vil sætte i gang på den baggrund.

Datoen for skolens næste evaluering af den samlede undervisning skal fremgå af opfølgningsplanen.
En skole, der har gennemført selvevaluering efter § 9 a stk. 2 i friskoleloven, anses for at have opfyldt kravet om evaluering af skolens samlede undervisning og opfølgningsplan.

Offentliggørelse af evaluering
På skolens hjemmeside skal skolen offentliggøre:
• Resultatet af skolens evaluering af den samlede undervisning – altså ikke nødvendigvis hele evalueringen, men resultatet.
• En opfølgningsplan, der viser fremad på baggrund af resultatet af skolens evaluering af den samlede undervisning

• Dato for skolens næste evaluering.

Link til evaluering af elevernes udbytte af undervisningen 2021 – 22