Persondatahåndtering

Info om behandling af personoplysninger på Svaneke Friskole

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Vi kan kontaktes på telefonnummer 50 80 05 80 samt på e-mail adresse post@svanekeskole.dk
Skolens CVR. nr. er 36 58 60 44.

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger.
Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtigelser som skole, der følger af
friskoleloven og dertil hørende regler. Eksempelvis indhenter vi elev- og forældreoplysninger i forbindelse
med en elevs optagelse på skolen for at kunne søge statstilskud.

3. Kategori af personoplysninger.
Vi behandler overordnet alene almindelige oplysninger som fx navn, cpr-nr., adresse mv., men i enkelte
tilfælde behandler vi også særlig kategori af personoplysninger (følsomme oplysninger) som fx
helbredsoplysninger om barnet. Dette sker efter indhentelse af konkret samtykke hertil.

4. Modtagere eller kategori af modtagere.
Som udgangspunkt er det alene skolen, der modtager og anvender personoplysninger, som vi har om en
elev eller forældre.
Skolen har retningslinjer for, hvornår en medarbejder har adgang til personoplysninger om elever og
forældre samt hvordan de personlige oplysninger opbevares. Eksempelvis er det som udgangspunkt alene
skolens leder samt sekretærer, som har adgang til alle oplysninger, og klasselæreren har alene adgang til oplysninger om det
barn, som læreren er klasselærer for.
Vi videregiver også oplysninger til Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, når vi er
forpligtet efter reglerne herom.
Skolen bruger eksterne leverandører i forhold til fx. elektronisk behandling af data.
Disse eksterne parter behandler alene vores personoplysninger i henhold til den instruks, som fremgår af
en databehandleraftale, som skolen har indgået med leverandøren.

5. Opbevaring af personoplysninger.
Skolen opbevarer personoplysninger fysisk i aflåst skab, i skolens edb-systemer, og i ”skyen”, i henhold til
retningslinjer på området.
Overordnet opbevarer vi alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores
forpligtigelser som skole. Vi sletter som udgangspunkt alle oplysninger om elever og forældre, tidligst ved
udmeldelse og senest 6 måneder efter, eleven har forladt skolen. Ønsker forældrene at få elevens fysiske
mappe, skal de henvende sig til skolen, inden eleven udmeldes.
Afgangsbevis gemmes for tid og evighed fysisk i aflåst arkiv – iht. lovgivning.

6. Retten til at trække samtykke tilbage.
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de
kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor af pkt. 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine
personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for
tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

7. Dine rettigheder.
Efter databeskyttelsesregler har en registreret person en række rettigheder i forhold til skolens behandling
af personoplysninger.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du
finder på www.datatilsynet.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.