Samarbejdspartnere

SSP samarbejde
SSP er en forebyggende foranstaltning forankret i Børne & Familiecentret. SSP-konsulenten deltager gerne til forældremøder på alle klassetrin og har i overbygningen altid politiets forebyggende medarbejder med. SSP-konsulenten har oplæg på alle klassetrin, hvor der er vægt på digital trivsel og overordnet trivsel. ”Det gode ungeliv” har fokus på digital trivsel og rusmidler og er et oplæg for overbygningen. SSP-konsulenten deltager på opfordring i pædagogiske rådsmøder, trivselssamtaler, konfliktmægling, hjemmebesøg og bekymringssamtaler. SSP-konsulenten dækker alle Bornholms grundskoler. SSP arbejder tæt sammen med skoler og politiet. Det er altid muligt at kontakte Vores SSP konsulent Dennis Lindholm Nielsen på 30180539 eller dennis.lindholm.nielsen@brk.dk

Sundhedsplejerske
Svaneke Friskole har en sundhedsplejerske tilknyttet fra Bornholms regions kommune, hun er en del af PPR-samarbejdet og deltager i de koordinerende møder på skolen. Sundhedsplejersken tilbyder screeningsundersøgelser og sundhedssamtaler på udvalgte klassetrin. Forældrene vil altid blive informeret og har mulighed for at deltage. Ved behov kan man kontakte vores sundhedsplejerske Ulla Kjøller på mail: ulla.kirkegaard.kjoeller@brk.dk.

Skolepsykolog
PPR-psykologer arbejder med at rådgive og vejlede skoler, dagtilbud og forældre i forhold til forskellige problemer og udfordringer. Det kan bl.a. være i forhold til pædagogisk praksis, faglige, sociale- eller følelsesmæssige vanskeligheder. Det kan være børn, hvis udvikling ikke går som forventet. Det kan også dreje sig om problemstillinger i forhold til en større gruppe børn eller i samspillet imellem børn og voksne.
PPR-psykologer kan i nogle tilfælde lave en pædagogisk psykologisk vurdering af enkelte børn. Der vil dog altid være gået et rådgivnings- og vejledningsforløb forud for dette. Disse forløb kan føre til anbefaling af specialpædagogisk bistand. Svaneke Friskoles psykolog hedder Pia Egeberg.

Talepædagog
På Svaneke Friskole er tilknyttet en tale hørekonsulent, Anne Sofie Kjøller Riis som kommer fra ”center for Børn og familie – PPR”.
Tale hørekonsulentens opgave er at afhjælpe børn, med sproglige udfordringer. Det kan være vanskeligheder inden for:
• stammen
• sproglig forståelse
• udtale af forskellige lyde og ord
• Stemmevanskeligheder
• Ordforråd og ordfindingsvanskeligheder
• Pragmatiske vanskeligheder
• Vanskeligheder ved sprogproduktion
• Hørevanskeligheder

Skolehjem-rådgiver (Det gule team)
Svaneke Friskole har tilknyttet en familierådgiver fra Det Gule Team, som er en forebyggende enhed under Center for børn og familie. Vores familierådgiver hedder Sabrina Rebsdorf, hun hjælper med at sikre at børn og unge i begyndende mistrivsel får tilbudt tidlige og hurtige indsatser. Oftest vil det være i form af samtaleforløb med barnet, den unge eller familien, for at skabe og understøtte sammenhæng mellem barnets og de unge arenaer, familie, skole og fritid. Familierådgiveren fungerer også som skolens sparringspartner i sager hvor skolen observerer mistrivsel hos børn og unge. Familierådgiveren kan også inviteres med til skolens netværksmøder. Forældre er også velkommen til at tage direkte kontakt til skolens familierådgiver for at søge råd og vejledning.

Inklusionskonsulent
PPR har en pædagogisk skolekonsulent tilknyttet skolen. Vores inklusionskonsulent hedder Lene Poulsen og hun rådgiver, vejleder og superviserer lærere og pædagoger i spørgsmål omkring læring og inklusion. Konsulenten har særlig viden om det specialpædagogiske felt og skoletrivsel. Konsulenten kan derfor være med i arbejdet omkring hele klassemiljøet men også omkring den enkelte elevs skoletrivsel.

UU vejleder
sille.kristine.jull@brk.dk eller på tlf: 2979 8396

Tandlæge
Nexø Børnetandpleje er tilknyttet skolen. Tandplejen sørger for indkaldelse af børnene via forældrenes E-boks. Det er forældrene selv der skal sørge for transporten til og fra tandplejen.