Indskrivning og udmeldelse

Indskrivning og optagelse på Svaneke Friskole bygger på, at forældrene kan tilslutte sig skolens til enhver tid gældende værdigrundlag og målsætning som friskole. Derudover gælder, at forældre og skole kan have positiv tillid og forventning til et godt samarbejde om barnets skolegang.

Indskrivning og optagelse i 1.-9. klasse
Ansøgning om indmeldelse og optagelse af barn til 1.-9. klasse kan ske løbende.
For at blive indmeldt og opskrevet på venteliste skal der foreligge en udfyldt indmeldelsesblanket med underskrift af forældre. Ved fuld forældremyndighed skal begge forældre underskrive. Indmeldelsesblanketten kan fås ved henvendelse til skolen kontor. Ligeledes skal skolen have registreret indbetaling af indmeldingsgebyr på 100 kr. Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke.
Nærmere oplysninger om aktuelle muligheder for optagelse fås ved henvendelse til skolens kontor.
Optagelse forudsætter ledig plads på årgangen. Hvis klasse/årgang aktuelt er fuldtallig, vil barnet blive skrevet på venteliste. Forældre vil blive kontaktet, når der er udsigt til en ledig plads.
Optagelse bygger på en familiesamtale mellem forældre (og evt. barn) og skolelederen – og på barnets efterfølgende besøg over minimum 5 dage i klassen, hvorefter forældre og skole tager endelig stilling til optagelse.

Indskrivning til skolestart i børnehaveklasse
Skolestart foregår i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Sådan siger loven. Hvis forældre ønsker at udskyde skolestarten til det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år, skal man ansøge kommunen om godkendelse af udskydelsen. Vær opmærksom på, at en skoleudsættelse kan betyde, at man ikke kan fastholde sin position på listen for optagelse året efter.
Indskrivning og opskrivning til skolestart i børnehaveklasse foregår løbende via kontakt til kontoret og ledelsen. For dette skal forældre betale et administrationsgebyr på kr. 100. Gebyret betales ikke tilbage. For søskendebørn gælder, at indmeldelse og ansøgning om at komme på listen til optagelse i børnehaveklasse med fortrinsret skal ske inden barnet fylder 2 år. Sker indmeldelsen senere, følger søskendebarnet den almindelige prioritering.
Ved klassedannelsen til den kommende til 0. klasse (der bliver lavet i efteråret inden skolestart), bliver forældrene opkrævet kr. 500, som bliver godtgjort ved første rate af skolepengene efter skolestart i august.

Skolen optager hvert år 22 elever til skolestart. Optagelse og klassedannelse foregår efter følgende principper:
1. Søskendebørn til nuværende elever på skolen
2. Børn med bopæl i postnummer 3740.
3. Tilflyttere til 3740
4. Elever i geografisk nærhed til skolen uden for 3740
5. Anciennitet (tidspunkt for opskrivning til skolestart, det vil sige ancienniteten gælder for alle grupper)

Vi forventer, at ca. 1/3 del af de 22 pladser hvert år reserveres til søskendeelever, men der kan komme udsving fra år til år.
Når barnet er optaget på listen til skolestart i børnehaveklassen, er det tillige sikret en plads i SFO’en.

I efteråret danner skolelederen i samarbejde med børnehaveklasselederen den klasse, der skal starte til det efterfølgende skoleår. Vi laver klassen med 20 elever i efteråret, da vi skal have plads til eventuelle skoleudsættelser fra den nuværende børnehaveklasse. De resterende elever placeres på venteliste
Ca. 1. maj (afhængigt af kommunens udmelding om skoleudsættelser), det år eleven skal starte i skole, tildeles ventelistepladser op til 22 efter samme principper som ved almindelig optagelse på listen, såfremt skoleudsættelserne er på plads.

Der dispenseres kun op til 25 elever hvis:
• der skal skaffes elevplads til søskende eller bonussøskende med samme bopælsadresse.
• der kommer tilflyttere til området som ønsker at benytte Svaneke Friskole.
• det skaber bedre balance mellem kønnene.
• der er særlige pædagogiske årsager til at et barn skal tilknyttes klasse.

Udmeldelse

Udmeldelse af skolen, SFOen eller Klubben skal ske skriftligt til kontoret. Vi har minimum 2 måneders udmeldelsesvarsel til den 1. i en måned.
Udmeldelsesblanket kan fås ved henvendelse til kontoret