Indskrivning og udmeldelse

Indskrivning og optagelse på Svaneke Friskole bygger på samarbejde og tillid, hvor forældrene kan tilslutte sig skolens gældende værdigrundlag og målsætning som Friskole.

Indskrivning og optagelse i 1.-9. klasse
Ansøgning om indmeldelse og optagelse af barn til 1.-9. klasse kan ske løbende.
Ved indmeldelse og opskrivning på venteliste skal der foreligge en indmeldelsesblanket med underskrift af forældre samt et indmeldingsgebyr på 100 kr. Indmeldelsesblanketten indhentes på skolen kontor.
Optagelse forudsætter ledig plads på årgangen. Hvis ikke vil barnet blive skrevet på venteliste. Optagelse bygger på en familiesamtale og på barnets efterfølgende besøg over 5 dage i klassen.

Indskrivning til skolestart i børnehaveklasse
Indskrivning og opskrivning til skolestart i børnehaveklasse foregår løbende via kontakt til skolens kontor.
Skolestart foregår i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Ved ønske om at udskyde skolestarten, skal kommunen godkende udskydelsen. Ved skoleudsættelse ændres position på listen for optagelse.
For søskendebørn gælder, at indmeldelse og ansøgning om at komme på listen til optagelse i børnehaveklassen med fortrinsret skal ske i det kalenderår, hvor barnet fylder 2 år. Sker indmeldelsen senere, følger søskendebarnet den almindelige prioritering.

Skolen optager hvert år 24 elever til skolestart i 0. klasse. Optagelse og klassedannelse foregår efter følgende principper:
1. Søskendebørn til nuværende elever på skolen
2. Elever i geografisk nærhed til skolen
3. Anciennitet

Elever med særlige udfordringer
Elever der kommer til med særlige udfordringer, vil blive vurderet både pædagogisk og fagligt med blik for klassens sammensætning, rummelighed og trivsel.

Udmeldelse
Udmeldelse af skolen, SFO’en eller Klubben skal ske skriftligt til kontoret. Der er 2 måneders udmeldelse med start fra d. 1. i en måned.
Udmeldelsesblanket kan fås ved henvendelse til kontoret.