Indskrivning og udmeldelse

Indskrivning og optagelse på Svaneke Friskole bygger på samarbejde og tillid, hvor forældrene kan tilslutte sig skolens gældende værdigrundlag og målsætning som Friskole.

Indskrivning og optagelse i 1.-9. klasse

Ansøgning om indmeldelse og optagelse af barn til 1.-9. klasse kan ske løbende.

Ved indmeldelse og opskrivning på venteliste skal der foreligge en indmeldelsesblanket med underskrift af forældre samt et indmeldingsgebyr på 100 kr.
Indmeldelsesblanketten indhentes på skolens kontor.

Optagelse forudsætter ledig plads på årgangen. Hvis ikke vil barnet blive skrevet på venteliste. Optagelse baseres på en familiesamtale og på barnets efterfølgende besøg i mindst 5 dage i klassen

Indskrivning til skolestart i børnehaveklasse

Indskrivning til skolestart i børnehaveklasse foregår løbende via kontakt til skolens kontor. Skolen optager hvert år 24 elever til skolestart i 0. klasse.
Skolestart foregår i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Ved ønske om at udskyde skolestarten, skal kommunen godkende udskydelsen. Ved skoleudsættelse ændres position på listen for optagelse.

For søskendebørn gælder, at indmeldelse og ansøgning om at komme på listen til optagelse i børnehave-klassen med fortrinsret skal ske i det kalenderår, hvor barnet fylder 2 år. Sker indmeldelsen senere, følger søskendebarnet den almindelige prioritering.
Venteliste
Svaneke Friskole tilstræber en klassekvotient på 22 elever i hver klasse, og vi har derfor venteliste til flere klassetrin. Et barn er altid velkommen til at blive skrevet op på ventelisten. Tilbydes man en ledig plads fra ventelisten, inviteres forældre og elev til en indledende samtale med skolelederen, hvor de gensidige forventninger afstemmes.
Får man tilbudt en plads, men vælger at takke nej, ændres anciennitetsdatoen på ventelisten til datoen for afslaget.
Optagelse fra ventelister og klassedannelse foregår efter følgende principper:
1. Søskendebørn til nuværende elever på skolen
2. Elever i geografisk nærhed til skolen
3. Anciennitet

Elever med særlige udfordringer
Elever der kommer til med særlige udfordringer, vil blive vurderet både pædagogisk og fagligt med blik for klassens sammensætning, rummelighed og trivsel.

Udmeldelse
Udmeldelse af skolen, SFO’en eller Klubben skal ske skriftligt til kontoret. Der er 2 måneders udmeldelse med start fra d. 1. i en måned.
Udmeldelsesblanket kan fås ved henvendelse til kontoret.