Visiterings og re-visisteringsamtaler

Visiterings og re-visiteringssamtaler
Hvis der er enighed mellem forældre og lærer om, at et barn har brug for støtte i den overvejende del af undervisningen, skal der i første omgang laves en indstilling til PPR. Hvis PPR følger indstillingen, går skolepsykologen typisk i gang med et observationsarbejde og efterfølgende en række kognitive test, der kan fortælle noget om, hvor eleven er udfordret. Skolepsykologen udarbejder derefter en rapport, som samler observationer og resultatet fra de undersøgelser og test, der er udført. Denne rapport forelægges først forældrene. Derefter indkaldes til et netværksmøde (visiteringsmøde), mellem forældre, skolepsykolog og skole. Her tales om hvordan der kan iværksættes støtte, hvad man kan gøre specifikt for, at barnet kan få den støtte, det har brug for.
Når et barn får støtte, indkaldes hvert år i foråret til en re-visiteringssamtale, hvor forældre, skole og skolepsykolog deltager. Her kan skole og forældre få yderligere råd til støttefunktionen, men det er også her, hvor det afgøres, om støtten skal fortsætte.
Bemærk at støtte ikke kun er knyttet til det enkelte barn, men at støtten kan holdlæses, hvis der er andre støttekrævende børn i samme klasse. Som udgangspunkt læses støttetimerne i klassen sammen med de øvrige børn. Kun i særlige tilfælde kan der være tale om, at barnet tages ud af klassen, men vi tilstræber, at gøre støtten så inkluderende som muligt.
Støttelæreren vil i mange tilfælde være den direkte kontakt mellem forældre og skole, når det handler om barnet i støtterelationen, men kan også være delt mellem faglærere og støttelærer.
Internt udarbejdes der 4 gange om året støttehandleplaner for de støtteberettigede børn. Dette er lærerens redskab til at sikre, at de mål, man sætter, forfølges med aktive handlinger, og at det virker.